Portal Pszczelarski

Regulamin Konta Użytkownika Portalu PortalPszczelarski.pl

Regulamin Konta Użytkownika Portalu PortalPszczelarski.pl

Opisana w niniejszym Regulaminie usługa „Konto Użytkownika Portalu PortalPszczelarski.pl” jest udostępniana przez Marcin Balana - Profesjonalne Usługi E-Marketingowe, z siedzibą w Naramie przy ulicy Graniczna 505 (32-095 Narama), o numerze NIP: 6751344950, adres e-mail do kontaktu: kontakt@marcinbalana.pl na zasadach określonych w tym regulaminie. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Zakładając Konto, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia.

  1. Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin.

Portal PortalPszczelarski.pl – strona PortalPszczelarski.pl i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością Marcin Balana - Profesjonalne Usługi E-Marketingowe i dostępne pod adresem www.portalpszczelarski.pl lub pod innym adresem będącym własnością Marcin Balana - Profesjonalne Usługi E-Marketingowe

Administrator - podmiot udostępniający Konto użytkownika i jednocześnie administrator danych osobowych, tj. Marcin Balana - Profesjonalne Usługi E-Marketingowe z siedzibą w Naramie przy ul. Graniczna 505, 32-095 Narama, o numerze NIP: 6751344950, adres e-mail do kontaktu: kontakt@marcinbalana.pl

Konto, Konto Użytkownika - zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do Portalu PortalPszczelarski.pl oraz zbiór danych i ustawień Użytkownika związanych z działaniem usług i wymagających zalogowania.

Adres e-mail – adres elektronicznej skrzynki pocztowej, za pośrednictwem którego Użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości dotyczące m.in. działania serwisów i usług świadczonych w ramach Portalu PortalPszczelarski.pl. Adres email pełni rolę loginu i wraz z hasłem służy do logowania się do Portalu PortalPszczelarski.pl i jego usług, z zastrzeżeniem pkt. 4.4. Regulaminu w zakresie rejestracji i logowania Danymi z Serwisu Zewnętrznego.

Użytkownik - osoba fizyczna, która skutecznie aktywuje Konto.

Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika w procesie zakładania Konta.

Baza Profili - zbiór danych, informacji i innych treści zawartych w Profilach. Dane te są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika. Baza Profili podlega ochronie prawnej przewidzianej w obowiązujących przepisach.

Serwis zewnętrzny – usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez usługodawcę innego niż Portal PortalPszczelarski.pl, obejmująca Konto Zewnętrzne Użytkownika.

Konto Zewnętrzne Użytkownika – konto Użytkownika w Serwisie zewnętrznym, które zgodnie z odpowiednim regulaminem Serwisu zewnętrznego obejmuje określony zespół informacji o Użytkowniku i Danych Konta Zewnętrznego, do którego rejestracja i logowanie odbywa się poprzez ustalone przez Użytkownika Login i Hasło Konta Zewnętrznego.

Login i Hasło Konta Zewnętrznego – oznaczają login (nazwę) i hasło ustalone przez Użytkownika do logowania się do Konta Zewnętrznego Użytkownika.

Dane Konta Zewnętrznego – na potrzeby niniejszego Regulaminu oznaczają te dane Użytkownika z Konta Zewnętrznego Użytkownika, które Użytkownik zgadza się udostępnić do rejestracji i logowania do Konta Użytkownika w Portalu PortalPszczelarski.pl.

  1. Opis działania Konta, funkcjonalność treści cyfrowych

2.1. Poniższe warunki regulują korzystanie z Konta oraz korzystanie za pośrednictwem Konta z usług udostępnionych przez Marcin Balana - Profesjonalne Usługi E-Marketingowe w Portalu PortalPszczelarski.pl.

2.2. Konto jest usługą, która umożliwia poprzez zalogowanie (podanie poprawnego loginu i hasła) dostęp do usług świadczonych w Portalu PortalPszczelarski.pl, z zastrzeżeniem pkt. 4.4. Regulaminu.

2.3. Usługi świadczone w Portalu PortalPszczelarski.pl, do których Użytkownik uzyskuje dostęp po założeniu Konta, opisane zostały w odpowiednich regulaminach. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy niniejszym Regulaminem a regulaminami usług pierwszeństwo, w odniesieniu do kwestii związanych z daną usługą, mają ustalenia zawarte w regulaminach danych usług. Treść ww. regulaminów dotyczących danych usług jest udostępniana Użytkownikowi w procesie uzyskiwania dostępu do danej usługi. Regulaminy te są również dostępne na stronach internetowych funkcjonujących w związku z daną usługą.

2.4. W celu realizacji wybranych usług dostępnych w Portalu PortalPszczelarski.pl niektóre dane mogą być zbierane od Użytkownika w trakcie używania Konta. Przekazanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne.

2.5. Usługi w Portalu PortalPszczelarski.pl, do których Użytkownik uzyskuje dostęp po założeniu Konta świadczone są przez Administratora, jak i przez podmioty trzecie, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy. Konto umożliwia korzystanie zarówno z ww. usług świadczonych przez Administratora, jak i przez podmiot trzeci. Dostawca danej usługi określony jest każdorazowo w jej regulaminie.

2.6. Dany Użytkownik może założyć dowolną liczbę Kont, muszą się one jednakże różnić podanym w procedurze rejestracyjnej Adresem e-mail oraz loginem.

  1. Interoperacyjność Konta ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem

3.1. Z Konta można korzystać za pomocą dowolnej przeglądarki stron internetowych. Do właściwego działania Konta niezbędna jest obsługa JavaScript w przeglądarce internetowej oraz zgoda użytkownika na używanie plików cookies.

3.2. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności PortalPszczelarski.pl dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie http://www.portalpszczelarski.pl/polityka-prywatnosci.

  1. Rejestracja i logowanie

4.1. Warunkiem założenia Konta jest przeprowadzenie przez Użytkownika w całości procedury jego rejestracji.

4.2. Rejestracja Konta możliwa jest:

a) przez zarejestrowanie posiadanego adresu e-mail;

b) używając Danych Konta Zewnętrznego pobranych z Konta Zewnętrznego.

4.2.1. W przypadku rejestracji posiadanego adresu e-mail proces rejestracji zakończy się w momencie potwierdzenia, że podany podczas rejestracji adres e-mail należy do Użytkownika.

4.2.2 Rejestracja z użyciem Danych Konta Zewnętrznego pobranych z Konta Zewnętrznego Użytkownika wymaga uprzedniego potwierdzenia, że dane, które Użytkownik wcześniej zapisał w Serwisie Zewnętrznym, mogą być przekazane do Portalu PortalPszczelarski.pl. Proces rejestracji zakończy się w momencie wybrania przycisku „Załóż konto”.

Użytkownik po zakończonej rejestracji może zarządzać w swoim Profilu pobranymi Danymi Konta Zewnętrznego.

Po dokonaniu rejestracji Danymi Konta zewnętrznego, przy kolejnych logowaniach do Konta Użytkownik posługuje się loginem i hasłem z Konta zewnętrznego lub loginem i hasłem Konta w Portalu PortalPszczelarski.pl.

Usunięcie Konta Zewnętrznego połączonego z Kontem w Portalu PortalPszczelarski.pl nie powoduje usunięcia konta Użytkownika w Portalu PortalPszczelarski.pl, ale w sytuacji braku osobnego hasła do Konta może spowodować trudności w logowaniu. W takiej sytuacji Użytkownik może skorzystać z udostępnionych przez Portal PortalPszczelarski.pl metod odzyskiwania hasła do Konta w Portalu PortalPszczelarski.pl.

4.3. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:

a) informacje podane przez niego Administratorowi podczas rejestracji są zgodne z prawdą,

b) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych stosownie do treści ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997 r., przez Marcin Balana - Profesjonalne Usługi E-Marketingowe, w celu związanym z funkcjonowaniem Konta oraz w celach marketingowu bezpośredniego własnych produktów lub usług od Marcin Balana - Profesjonalne Usługi E-Marketingowe na podany adres e-mail.

4.4. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Profilu, którym może zarządzać samodzielnie.

Konto może być także wykorzystywane we wszystkich innych usługach udostępnionych w Portalu PortalPszczelarski.pl, chyba że regulamin danej usługi stanowi inaczej.

4.5. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.

4.6. Umowa o korzystanie z Konta, zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem. Okres umowy rozpoczyna się wraz z zakończeniem przez Użytkownika procesu rejestracji.

  1. Odpowiedzialność

5.1. Administrator wskazuje, aby Użytkownik chronił swoje hasło i nie udostępniał go osobom trzecim, ponieważ wejście w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika może powodować szkody.

5.2. W żadnym wypadku Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z danych dostępowych do Konta innego Użytkownika.

5.3. Za sposób korzystania z Konta przez Użytkownika odpowiedzialny jest Użytkownik.

  1. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

6.2. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. zgodnie z pkt 4.6. Regulaminu.

6.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wymagane jest usunięcie konta.

6.4 W celu usunięcia konta Użytkownik zobowiązany jest wysłać wiadomość e-mail na adres: kontakt@marcinbalana.pl z adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Portalu PortalPszczelarski.pl.

Treść wiadomości powinna zawierać Login przypisany do tego adresu e-mail oraz informację o chęci usunięcia konta.

6.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu Portal PortalPszczelarski.pl niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

  1. Sposób i termin wykonania prawa wypowiedzenia umowy

7.1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Konta w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.

7.2. Prawo wypowiedzenia Użytkownik realizuje w taki sam sposób, jak opisano w punkcie 6.4.

7.3. Wypowiedzenie umowy skutkować będzie utratą dostępu do usług, które wymagają logowania.

7.4. Każda ze stron umowy ma prawo do rozwiązania umowy z ważnej przyczyny. Ważna przyczyna zachodzi w szczególności, gdy:

a) Użytkownik zażąda zaprzestania przetwarzania przez Administratora danych osobowych zapisanych w ramach Konta,

b) zawinione zachowanie Użytkownika w istotny sposób negatywnie wpływa na możliwość korzystania z usług Marcin Balana - Profesjonalne Usługi E-Marketingowe przez innych Użytkowników,

c) z Konta Użytkownika korzystają osoby trzecie,

d) Użytkownik w sposób zawiniony narusza przepisy prawa, Regulamin, lub szczegółowe regulaminy usług, o których mowa w pkt. 2. Regulaminu.

7.5. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów (np. dłuższej nieaktywności) Marcin Balana - Profesjonalne Usługi E-Marketingowe ma prawo do skasowania Konta Użytkownika po uprzednim powiadomieniu drogą elektroniczną bądź na adres e-mail podany przy rejestracji Konta.

  1. Ochrona danych

8.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi Konta Użytkownika.

8.2. Dane osobowe Użytkownika podane w procesie rejestracji Konta będą pobierane, przetwarzane lub wykorzystywane tylko wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę bądź zezwalają na to obowiązujące przepisy.

8.3. Udostępniane dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Marcin Balana - Profesjonalne Usługi E-Marketingowe jest administratorem ww. danych osobowych.

8.4. Udostępnianie danych jest dobrowolne. Udostępniający ma prawo do wglądu, żądania zmiany, poprawiania i usunięcia danych osobowych z bazy należącej do Marcin Balana - Profesjonalne Usługi E-Marketingowe.

  1. Reklamacje

9.1. Wszelkie reklamacje związane z Kontem i jego funkcjonowaniem powinny być zgłaszane Administratorowi mailowo na adres kontakt@marcinbalana.pl

9.2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

9.3. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

9.4. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w punkcie 7.2. w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

9.5. Zainteresowani Użytkownicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą elektroniczną najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Administratora.

9.6. Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi (dostarczanie treści cyfrowych) zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Portal PortalPszczelarski.pl o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.7. Spory pomiędzy Portal PortalPszczelarski.pl a konsumentem dotyczące Usługi mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

9.8. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  1. Zmiany regulaminu, pozostałe informacje, komunikacja

10.1. Marcin Balana - Profesjonalne Usługi E-Marketingowe zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie po odpowiednim uprzedzeniu Użytkownika. W przypadku, gdyby Użytkownik nie zaakceptował zmian w Regulaminie, powinien powstrzymać się od korzystania z Konta oraz skontaktować się z Administratorem mailowo, pisząc na adres wskazany w punkcie 9.1.

10.2. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie ustalono inaczej, Marcin Balana - Profesjonalne Usługi E-Marketingowe będzie komunikowała się z Użytkownikiem drogą mailową. Użytkownik zapewni, by adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji był regularnie sprawdzany pod kątem wiadomości otrzymywanych od Marcin Balana - Profesjonalne Usługi E-Marketingowe.

10.3. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego regulaminu należy kierować na adres kontakt@marcinbalana.pl

10.4. Zmiany Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom na stronie: http://www.portalpszczelarski.pl/regulamin.html

10.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2015 r.  Współpracują z portalem:

Monika Czyżewska

Monika Czyżewska

Tęsknota za zdrowym, prostym, jakościowym życiem blisko natury, wolnym od chemii zaprowadziła mnie do momentu w życiu, kiedy zaczęłam wypiekać domowe chleby, przygotowywać przetwory no i... domowe kosmetyki. Na moim blogu www.naturalnie-ze-naturalnie.blogspot.com dzielę się z pomysłami na mydła naturalne ręcznie robione i nie tylko. Mam nadzieję, że tak jak ja zmienicie swoje postrzeganie pielęgnacji i zdrowia i stanie się to Waszym stylem życia.

Łukasz Zabłocki

Łukasz Zabłocki

Autor tekstów

Właściciel dużego gospodarstwa pasiecznego w południowo-zachodniej Polsce.

Wpływ ciepłej zimy na rodziny pszczele

Pasieka Syta Pszczoła

Pasieka Syta Pszczoła

Pasieka Syta Pszczoła to marka pod którą prowadzi swoją pasiekę doświadczony pszczelarz - Michał Wawszczak. Kontakt dla Klientów i mediów: 794 666 570

Miód wędzony - powstanie, proces wędzenia, przeznaczenie

Fundacja Nasza Ziemia

Fundacja Nasza Ziemia

Partner serwisu

Organizacja pozarządowa założona w 1994 roku. Realizuje cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej.

Wyniki konkursu grantowego - z Kujawskim pomagamy pszczołom

Wyniki konkursu grantowego Z Kujawskim pomagamy pszczołom II

Konkurs grantowy - Z Kujawskim pomagamy pszczołom