Portal Pszczelarski

Pszczelarz a faktura VAT RR

opodatkowanie pasieki podatki w pszczelarstwie pszczelarz faktura VAT RR

Dokonując transakcji kupna-sprzedaży dokument sprzedaży zasadniczo wystawia sprzedawca. Jeżeli pszczelarz jest rolnikiem ryczałtowym, wszelkie obowiązki spadają na nabywcę miodu, lecz tylko takiego, który może wystawić fakturę VAT RR.

 

SPIS TREŚCI:
1. Faktura VAT RR - co to jest oraz czemu i komu ma służyć?
2. Co powinna zawierać faktura VAT RR?
3. Faktura VAT RR - Kto i kiedy ma obowiązek jej wystawienia?
4. Pszczelarz a faktura VAT RR - artykuły powiązane

 

1. Faktura VAT RR - co to jest oraz czemu i komu ma służyć? 
Faktura VAT RR jest dokumentem, na podstawie którego dokonuje się rozliczenia nabycia produktu rolnego od rolnika ryczałtowanego. Kto jest rolnikiem ryczałtowym? Jest to rolnik, który sprzedaje produkty rolne, w tym wypadku miód, pochodzący z własnej działalności rolniczej, korzystający ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.[1]

Ustawodawca chciał ułatwić prowadzenie działalności rolniczej, dlatego przygotował szczególne procedury dla rolników ryczałtowych. Po pierwsze pszczelarz, który dokonuje sprzedaży miodu, pochodzącego z własnej działalności rolniczej został zwolniony z podatku VAT.[2] Po drugie, rolnik ryczałtowy, został zwolniony z obowiązku:
- wystawiania faktur,
- prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupu,
- składania co miesiąc deklaracji rozliczeniowej VAT-7,
- dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT na druku VAT-R.[3]

2. Co powinna zawierać faktura VAT RR?
Obowiązkowe elementy faktury precyzują przepisy podatkowe, które określają, że powinna ona zostać oznaczona jako "Faktura VAT RR" i zawierać co najmniej:[4]
- imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
- numer NIP lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
- numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;
- datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
- nazwę nabytego produktu;
- jednostkę miary i ilość nabytych produktów oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
- cenę jednostkową nabytego produktu bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
- wartość nabytych produktów bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
- stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku (do 31.12.2016 r. stawka wynosi 7%);
- kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
- wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
- kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
- czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób. 

Sprzedawca musi również umieścić, na fakturze lub na oddzielnym dokumencie, następującą informację: "Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług." 

Istotna jest również kwestia, że zapłata należności za miód, obejmuje również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku (7% od ceny produktu), która musi wpłynąć na rachunek bankowy pszczelarza w ciągu 14 dni od dnia zakupu (chyba, że została zawarta umowa określająca dłuższy termin płatności). 

Źródło przed modyfikacją: www.druki.gofin.pl/pobierz,619,faktura-vat-rr-przyklad-wypelnienia.html

3. Faktura VAT RR - Kto i kiedy ma obowiązek jej wystawienia? 
Sprzedawca miodu został zwolniony z obowiązku wystawiania faktur, musi ją zatem wystawić strona kupująca. Jednak nie każdy kupujący został do tego uprawniony. Fakturę VAT RR może wystawić tylko przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Należy się zawsze upewnić, czy nabywca posiada taki status.

Jeżeli strony mają pewność, że spełniły konieczne kryteria, wówczas nabywca wystawia fakturę VAT RR w dwóch egzemplarzach. Może to zrobić z datą dokonania zakupu, nie później jednak niż 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.[5] Oryginał faktury nabywca przekazuje sprzedawcy, który jest zobowiązany do jej przechowywania przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę. 

Reasumując, jeżeli sprzedawca miodu jest rolnikiem ryczałtowym, a nabywca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, wówczas transakcję kupna-sprzedaży rozlicza się na podstawie faktury VAT RR, przy czym wszelkich obowiązków dokonuje strona kupująca. 

Opracowano na podstawie:
[1] art. 2 ust. 19 - Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535)
[2] art. 43 ust. 1 pkt 3 - Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535)
[3] art. 117 - Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535)
[4] art. 116 ust. 2 - Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535)
[5] art.106i ust.1 - Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535)

Stan prawny zgodny na dzień: 16.06.2016 r.

4. Pszczelarz a faktura VAT RR - artykuły powiązane 

Pasieki powyżej 80 rodzin pszczelich - formy opodatkowania

Opodatkowanie pasieki do 80 rodzin pszczelich

Praca na etat a pasieka do 80 pni

Sprzedaż bezpośrednia miodu - opodatkowanie

Sprzedaż miodu przez Internet - opodatkowanie

Zryczałtowany podatek dochodowy przy sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich przetworzonych

Ewidencje przy rozliczaniu się na podstawie PKPiR

Koszty pośrednika handlu produktów pszczelich

Aneta Dziakowska

Aneta Dziakowska

Autorka tekstów nt. podatków

Główna księgowa z 11-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. anetak7777@wp.pl

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLiczba wyświetleń artykułu: 32032

Komentarze z forum pszczelarskiego

blondynekkrk 2016-06-16 07:56:11

Ale dziwna praktyka, że to kupujący wystawia fakturę, a nie sprzedający :o

michal-trabka 2016-06-17 16:25:14

Mnie w tekście brakuje informacji, że nabywca aby mógł odliczyć sobie podatek VAT musi dokonać zapłaty za towar. Jeżeli tego nie uczyni, nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług.

Poza tym artykuł na mój poziom wiedzy jest adekwatny do rzeczywistości.

Renkom 2019-06-11 13:37:17

jeżeli chodzi o fakturę rr to osobiście korzystam do jej wystawiania z programu do faktur rr. Jest to bardzo pomocny program i łatwy w użyciu  Współpracują z portalem:

Arboretum Inspiruje

Arboretum Inspiruje

Partner serwisu

Projekt edukacyjny realizowany w Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach. W tym roku działania projektowe skupiają się wokół pszczół. Projekt jest laureatem konkursu grantowego „Z Kujawskim pomagam pszczołom”. Więcej na Facebook'u: Arboretum-Inspiruje

Kolorowanka o pszczołach dziełem gimnazjalistek

Arboretum Inspiruje podczas Święta Pszczół

Arboretum Inspiruje do pomagania pszczołom

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Warszawie

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Warszawie

Partner serwisu

Organizacja pszczelarska działająca na terenie województwa mazowieckiego, zrzeszająca okoliczne koła pszczelarzy. Związek dba o edukację pszczelarzy zapraszając do Dyskusyjnego Klubu Pszczelarza ciekawych wykładowców, a poprzez swoje działania umożliwia członkom kół zaopatrzenie w matki, leki i sprzęt pszczelarski.

Karolina Wronowska

Karolina Wronowska

Studentka biologii stosowanej na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Prowadzi badania na temat profilaktyki i zwalczania warrozy u pszczoły miodnej.

Varroa destructor - znaczenie i rys historyczny

Oddziaływanie Varroa destructor na rodzinę pszczelą

Charakterystyka rodzaju Varroa i opis gatunku Varroa destructor

Marcin Balana

Marcin Balana

Redaktor serwisu PortalPszczelarski.pl

Doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Punktualny, towarzyski, zawsze z milionem nowych pomysłów, które stale przybliża użytkownikom portalu PortalPszczelarski.pl

Kurs pszczelarski w Legionowie 2017

Wykaz linii hodowlanych pszczół dla których otwarto rejestry - matki pszczele 2016

„Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem”