Portal Pszczelarski

Pasieka miejska w Piotrkowie Trybunalskim - krok po kroku

Autor publikacji: ks. dr Kazimierz Kurek

pszczelarstwo łódzkie pasieka miejska pasieka miejska w Piotrkowie Trybunalskim pszczelarstwo miejskie Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej Kazimierz Kurek

Pasieka w Piotrkowie - krok po kroku: 

 1. Pomysł 
 2. Zmiana w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 3. Podpisanie porozumienia z pszczelarzem
 4. Wybór lokalizacji
 5. Instalacja pasieki
 6. Otwarcie pasieki

Ad. 1-2 - Zmiana w Regulaminie

Na jednej z sesji Rady Miasta znowelizowano Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: "Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem pszczół, na obszarze aglomeracji Piotrków Trybunalski, której granice zostały wyznaczone uchwałą nr XXXIV/666/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Piotrków Trybunalski (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 2436)."

Ad. 3 - Podpisanie porozumienia z pszczelarzem

Podpisano porozumienie z prezesem piotrkowskiego rejonowego koła RZP Ziemi Piotrkowskiej, ws. opieki nad miejską pasieką. Porozumienie określa zakres zobowiązań leżących po stronie prowadzącego miejską pasiekę (Zleceniobiorcy). Pełna treść porozumienia w artykule: Umowa zlecenie na prowadzenie pasieki miejskiej

Z podpisanego dokumentu wynika, że Zleceniobiorca:

 • zorganizuje pasiekę z materiałów powierzonych przez Urząd Miasta; 
 • pełni pełną opiekę nad ulami i rodzinami pszczelimi; 
 • w razie potrzeby przeprowadza stosowną interwencję (np. w przypadku wyrojenia się pszczół); 
 • zorganizuję opiekę weterynaryjną w razie zaistnienia takiej potrzeby; 
 • zakupi i zaaplikuje niezbędne preparaty lecznicze zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii;
 • zakupi i poda środki niezbędne do przetrwania rodzin pszczelich przez okres zimowy;
 • przygotuje i zabezpieczy ule oraz rodziny pszczele do przezimowania.

Preparaty lecznicze i środki niezbędne do przezimowania rodzin pszczelich i inne materiały (z wyjątkiem opakowań do przechowywania pożytków) Zleceniobiorca zorganizuje i zakupi we własnym zakresie. 

Pozyskane pożytki (produkty pszczele nieprzetworzone przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej) z mini pasieki Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy niezwłocznie po ich uzyskaniu i przygotowaniu.

W ramach umowy Zleceniobiorca przygotuje i oznakuje, z wykorzystaniem sprzętu i miejsc będących w posiadaniu Zleceniobiorcy, produkty pszczele nieprzetworzone przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

Zleceniobiorca oświadcza, że sprzęt i miejsce, będące w jego posiadaniu, do przygotowania produktów pszczelich nieprzetworzonych przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania stosownych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych (tj. Dz.U. 2014 r. poz. 1539 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 856).

Za prowadzenie pasieki Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości……… zł brutto miesięcznie, przy stawce godzinowej wynoszącej ……… zł brutto i liczbie 20 godzin przepracowanych miesięcznie.

Ad 4. - Wybór lokalizacji

Wybór miejsca na lokalizację pasieki odbywał się w konsultacji z pszczelarzem, który opiekuje się pasieką. Były proponowane różne lokalizacje, zarówno na "płaszczyźnie", jak i na budynkach użyteczności publicznej. Po przedstawieniu propozycji pszczelarz zarekomendował obecną lokalizację, czyli z dala od centrum Miasta; w pobliżu parku, pól i łąk, a przede wszystkim w bliskości ogrodów działkowych, gdzie znajduje się bogaty kwiatostan. Poza tym "na trasie" pomiędzy miejscami "pożytków" a ulami, pszczoły nie napotykają przeszkód. 

Ad. 5 - Instalacja pasieki

Po wyborze lokalizacji przystąpiono – po konsultacji z pszczelarzem - do zakupu, ze środków Urzędu Miasta, uli, ich wyposażenia i zakupu rodzin pszczelich. Do zadań pszczelarza należało ustawienie uli w określonym miejscu.

Ad. 6 - Otwarcie pasieki i jej poświęcenie

Otwarcie pasieki miało miejsce w dniu 24 maja 2017 r., z udziałem PT Władz Miasta, zaproszonych Gości, licznego grona pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej, duchowieństwa, dziennikarzy. Prezydent Miasta, p. Krzysztof Chojniak, chciał ten sposób zwrócić uwagę na znaczenie pszczół dla współczesnej ludzkości, dla społeczności lokalnych, dla gospodarki. Chciał też zwrócić uwagę na zjawisko wymierania pszczół. Piotrków chciał w ten sposób pokazać, że nie tylko poszczególne osoby są odpowiedzialne za obecność pszczół w ekosystemie i zapobieganie ich wymieraniu, ale władze publiczne także winny dzielić te obowiązki. Stąd też instalacja pasieki miejskiej. 

Stworzy to szansę bliższego kontaktu uczniów z pszczelarstwem, powstawanie szkolnych kółek pszczelarsko-ekologicznych. Pasieka miejska to także początek programu nasadzeń roślin, krzewów i drzew miododajnych na terenie Miasta.

Po przemówieniach pszczelarzy, gości, Prezydenta – miejscowy ksiądz proboszcz zawierzył nową pasiekę św. Ambrożemu – patronowi pszczelarzy – upraszając Boże błogosławieństwo dla Mieszkańców Miasta, pszczelarzy i pszczół. 

Następnie uczestnicy uroczystości mieli okazję skosztować miodu prosto z ula, co dla wielu było niezwykłym przeżyciem; smakować miód jakby prosto z kwiatów. Pokaz sprzętu pszczelarskiego, długie rozmowy o roli pszczół i pracy pszczelarzy pozwoliły po raz kolejny potwierdzić trafność inicjatywy Władz Miasta Piotrkowa, jak również zwrócić uwagę na potrzebę instalacji kolejnych pasiek w miastach. 

Pasieka miejska – to zwrócenie uwagi na to, że żyjemy w zgodzie z ekologią i środowiskiem naturalnym. Miód z tej pasieki będzie wykorzystywany jako produkt promocyjny Piotrkowa Trybunalskiego. Zamysł jest taki, aby go dystrybuować wśród mieszkańców, turystów, jak i podczas targów turystycznych, w których Miasto bierze udział. Miód ma być rozlewany w specjalnie przygotowane słoiczki z logo "800-lecia Miasta", które Piotrków świętuje w 2017 r. W ten sposób prowadzona będzie promocja pszczelarstwa, promocja zdrowego odżywiania się, promocja polskiego miodu, promocja Piotrkowa jako miasta ekologicznego, w którym pamięta się o "mniejszych braciach i siostrach"; promocja 800-lecia Piotrkowa, jako Miasta, które odegrało znaczącą rolę w tworzeniu się państwowości polskiej. Miasta, w którym rodził się dwuizbowy parlament; Miasta, w którym przez 214 lat funkcjonowały najwyższe sądy w ówczesnym państwie polskim. 

Dziś, Piotrków pomnąc na swoją historię, pragnie nadal wnosić swój wkład do ogólnopolskiej kampanii ochrony środowiska i rozwoju polskiego pszczelarstwa, a jego Władze rozważają możliwości instalowania kolejnych pasiek miejskich.

Zobacz również:

Pasieka miejska w Piotrkowie Trybunalskim 2017Liczba wyświetleń artykułu: 2377

Komentarze z forum pszczelarskiego

arek 2017-06-04 09:01:01

Ja jestem ciekawy kto był pomysłodawcą tego projektu. Powinien zostać wychwalany pod niebiosa bo zrobił kawał dobrej roboty!  Współpracują z portalem:

Piotr Chmielewski

Piotr Chmielewski

Autor tekstów

Student Wydziału Biologii i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Ligi Ochrony Przyrody oraz Koła Naukowego Przyrodników UAM. Interesuje się ochroną przyrody i prawem ochrony środowiska.

Projekt Bartnik i polskie więziennictwo

VI Interdyscyplinarna Konferencja TYGIEL

Pszczoły olbrzymie i czarny miód leśny

Stefan Jerzy Siudalski

Stefan Jerzy Siudalski

Autor artykułów

Kłodzczanin z urodzenia, obecnie mieszkaniec Warszawy. Osoba posiadające doświadczenie w różnych dziedzinach, w tym: w pszczelarstwie, poszukiwaniu wody, ochronie mienia. Emerytowany redaktor naczelny pisma Ochrona mienia, wykładowca w dziedzinie technicznej ochrony mienia oraz kierownik pracowni projektowania i produkcji aparatury naukowej.

Cztery pory roku czyli piosenka o Rębkowie

Bogdan Piekarz

Bogdan Piekarz

Autor tekstów

Pszczelarz z przeszło 70-letnim doświadczeniem. Autor licznych publikacji w branżowych czasopismach. Członek Rejonowego Koła Pszczelarzy nr 2 w Łodzi.

Miodobranie - krok po kroku

Główny przegląd wiosenny rodzin pszczelich

Agata Wojtuń oraz Agnieszka Strózik

Agata Wojtuń oraz Agnieszka Strózik

Koordynatorki projektu "Pszczoły w szkole"

"Pszczoły w szkole" to projekt realizowany w Katolickiej Szkołe Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Chojnach i nagrodzony w konkursie grantowym "Z Kujawskim pomagamy pszczołom".

Pszczoły w szkole w czerwcu

Młodzi detektywi szukają miejsc przyjaznych pszczołom

Szkolny Dzień Pszczoły