Portal Pszczelarski

Umowa zlecenie na prowadzenie pasieki miejskiej

Wzór umowy udostępnił ks. dr Kazimierz Kurek.

umowa zlecenie na prowadzenie pasieki miejskiej pasieka miejska pszczelarstwo miejskie

UMOWA ZLECENIE NR ..........................................

zawarta w dniu .......................................... w ……………… pomiędzy …………………, reprezentowanym przez:

……………………………………………
zwanym dalej „ZLECENIODAWCĄ

a ……………………………………………………

PESEL lub NIP: ………………………………………

zwanym dalej „ZLECENIOBIORCĄ

Umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zleceniodawca zleca wykonanie, a Zleceniobiorca zobowiązuje się w okresie od dnia podpisania umowy do dnia ……………… do:

1) zorganizowania w terminie do dnia ……………………,z materiałów powierzonych, mini pasieki miejskiej składającej się z ……………… (liczba) uli przy ulicy…………………, działka ewidencyjna nr ………… obręb ……………i obsadzenia jej rodzinami pszczelimi zakupionymi przez Zleceniodawcę;
3) opieki nad ulami i rodzinami pszczelimi;
4) w razie potrzeby przeprowadzania stosownej interwencji (np. w przypadku wyrojenia się pszczół);
5) zorganizowania opieki weterynaryjnej w razie zaistnienia takiej potrzeby;
6) zakupu i aplikowania niezbędnych preparatów leczniczych zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii;
7) zakupu i podania środków niezbędnych do przetrwania rodzin pszczelich przez okres zimowy;
8) przygotowanie i zabezpieczenia uli oraz rodzin pszczelich do przezimowania,
9) pozyskiwania pożytków z mini pasieki (nieprzetworzonych produktów pszczelich).

§ 2

1. Materiały niezbędne do realizacji zlecenia zgodnie z §1 ust.1 pkt.1 umowy Zleceniobiorca otrzyma od Zleceniodawcy.
2. Przekazanie materiałów niezbędnych do organizacji mini pasieki nastąpi na podstawie protokołu odbioru.
3. Odbiór prac o których mowa w §1 ust. 1 pkt. 1 umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru prac.
4. Pozostałe materiały, preparaty lecznicze i środki niezbędne do przezimowania rodzin pszczelich i inne materiały (z wyjątkiem opakowań do przechowywania pożytków)Zleceniobiorca zorganizuje i zakupi we własnym zakresie.

§ 3

1. Pozyskane pożytki (produkty pszczele nieprzetworzone przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej) z mini- pasieki Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy niezwłocznie po ich uzyskaniu i przygotowaniu. Przekazanie pożytków nastąpi na podstawie protokołu przekazania.
2. W ramach niniejszej umowy Zleceniobiorca przygotuje i oznakuje, z wykorzystaniem sprzętu i miejsc będących w posiadaniu Zleceniobiorcy, produkty pszczele nieprzetworzone przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że sprzęt i miejsce będące w jego posiadaniu, do przygotowania produktów pszczelich nieprzetworzonych przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej spełnia wymagania wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

§ 4

1. Zleceniobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy.
2. Zleceniobiorca zapewnia, że
1) dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zlecenia,
2) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zlecenia.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania stosownych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1539 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 856).

§5

1. Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie za wykonanie zlecenia, którym mowa w §1 niniejszej umowy, w wysokości ………………zł brutto (słownie: ……………) miesięcznie przy stawce godzinowej wynoszącej …………zł brutto (słownie: ……………) i liczbie 20 godzin przepracowanych miesięcznie, z którego Zleceniodawca dokona stosownych potrąceń zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
2. Całkowite wynagrodzenie Zleceniobiorcy wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy nie przekroczy kwoty ……………… zł brutto (słownie: …………………… zł brutto)
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 płatne będzie po upływie okresu każdego kolejnego miesiąca (minionego).
4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie oświadczenia (załącznik nr 1 do umowy) o liczbie godzin wykonania zlecenia w danym miesiącu, składanym do 10 każdego miesiąca i po złożeniu prawidłowo wystawionego przez Zleceniobiorcę rachunku, przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od jego otrzymania.
5. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego oraz rozliczenie z ZUS z tytułu należnych składek dokonywane jest przez Urząd Miasta ………………… w związku z tym rachunek należy wystawić na:

…………………………
…………………………
…………………………

§ 6

1. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania swych zadań innej osobie bez zgody Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie.
2. W razie naruszenia postanowień §1, § 3 oraz § 6 ust. 1 przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym.
3. Strony postanawiają, że podstawową formą odpowiedzialności Zleceniobiorcy są kary umowne.
4. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za
1) odstąpienie przez Zleceniobiorcę lub Zleceniodawcę od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2
2) zwłokę w wykonaniu umowy określonego w §1 ust. 1 pkt. 1 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2, za każdy dzień zwłoki.
5. Zleceniobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§7

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.

§8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§10

Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymuje Zleceniobiorca, a 2 Zleceniodawca.

 

Zleceniodawca:                                                                                         Zleceniobiorca:

 


Załącznik nr 1 do umowy nr ………………………………
z dnia………………………

…………………………
(Imię i Nazwisko)

…………………………
(ulica nr domu)

…………………………
(Miejscowość)

…………………………
(PESEL)

 


Oświadczenie dotyczące czasu pracy wykonywanej
w zakresie organizacji i utrzymania mini-pasieki miejskiej zlokalizowanej na terenie nieruchomości ……………………………………


Ilość godzin przepracowanych w związku z wykonywaniem zlecenia zgodnie z umową nr ………… z dnia ……… w miesiącu ………… 2017 r. wyniosła …………… godzin.

 

 

…………………………
Podpis Zleceniobiorcy

 

Dokumenty do pobrania:

Umowa zlecenie na prowadzenie pasieki miejskiej - wzór (docx)

 Liczba wyświetleń artykułu: 3046

Komentarze z forum pszczelarskiego

arek

2017-06-04 09:14:32

Bardzo dziękuję! Przyda się zdecydowanie!!!

blondynekkrk

2017-06-11 11:49:03

Tak naprawdę wystarczy pozmieniać kilka zdań i można tę umowę dopasować do prowadzenia pasieki w każdym miejscu :)

Weź udział w dyskusji:

Zaloguj się lub zarejestruj

Miejsce na Twoją reklamę EL-TER biuro projektowe Kraków

Drogi Użytkowniku,

informujemy, że z dniem 03 października 2015 r. Marcin Balana Grupa Balana z siedzibą w Naramie przeniosła całość prowadzonego Portalu PortalPszczelarski.pl na Jacek Balana EL-TER z siedzibą w Narama 214, 32-095 Iwanowice.

Tym samym od 04 października 2015 r. zmienia się administrator Twoich danych osobowych. Jednocześnie podkreślamy, że zmianie nie ulegną zasady ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym korzystania z Usług świadczonych w ramach Portalu PortalPszczelarski.pl. Szczegółowe informacje nt. wykorzystania danych osobowych znajdziesz w Regulaminie Serwisu PortalPszczelarski.pl.

Przypominamy, że zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym prosimy Cię o wyrażenie zgody na zmianę Administratora Danych Osobowych poprzez zaakceptowanie poniższych klauzul:
"Wyrażam zgodę na przejście ogółu praw i obowiązków Marcin Balana Grupa Balana wynikających ze świadczenia na moją rzecz Usług w domenie portalpszczelarski.pl na Jacek Balana EL-TER" "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jacek Balana EL-TER w celach marketingowych."
"Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez Jacek Balana EL-TER w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów."
"Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Konta oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jacek Balana EL-TER w celu realizacji zamawianych usług."
"Akceptuję Regulamin Konta oraz Regulamin Serwisu PortalPszczelarski.pl i zobowiązuję się do ich przestrzegania."

Jeżeli potrzebujesz czasu na zastanowienie zapoznaj się z poniższą informacją, w terminie 30 dni od wyświetlenia tego komunikatu możesz zrezygnować z korzystania z Usługi realizowanych w ramach Portalu PortalPszczelarski.pl poprzez usunięcie konta. Pamiętaj jednak, że brak reakcji w powyższym terminie będzie równoznaczny z wyrażeniem zgody na wyżej wymienione zmiany.

W przypadku kliknięcia "Rezygnuję z posiadania konta" Twoje konto (a z nim dane osobowe) zostanie usunięte do 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.