Portal Pszczelarski

Kasa fiskalna - czy sprzedając miód musisz ją mieć?

podatki w pszczelarstwie opodatkowanie pasieki kasa fiskalna dla pszczelarza

Obowiązujące przepisy dotyczące obowiązku posiadania kasy fiskalnej jasno precyzują, kto musi ją posiadać. Są to przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych. A czy rolnik-pszczelarz musi ją posiadać? 

 

SPIS TREŚCI:
1. Rolnik ryczałtowy a kasa fiskalna
2. Podatnik VAT czynny - utrata zwolnienia z kasy fiskalnej
3. Ulga na zakup kasy fiskalnej

 

1. Rolnik ryczałtowy a kasa fiskalna
Pszczelarz posiadający status rolnika ryczałtowego (więcej na ten temat pisałam w artykule: Pszczelarz a faktura VAT RR), który dostarcza nieprzetworzony miód pochodzący z własnej działalności rolniczej, jest zwolniony z podatku VAT, a zarazem z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

W załączniku do Rozporządzenia[1] wymieniono czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej. Poz. 48 załącznika dopuszcza zwolnienie przez rolników ryczałtowych, dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Wyjątek stanowi rolnik zobowiązany na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli prowadzący dział specjalny produkcji rolnej.

Podsumowując pszczelarz sprzedający miód nieprzetworzony, który pochodzi z jego działalności rolniczej, nie musi posiadać kasy fiskalnej.

Inna sytuacja dotyczy rolnika, który rozlicza podatek VAT. Może on korzystać jedynie ze zwolnienia w zakresie świadczonych usług rolniczych. W takim przypadku przysługuje mu zwolnienie z uwagi na wysokość obrotów, czyli do kwoty 20.000 zł. 

2. Podatnik VAT czynny - utrata zwolnienia z kasy fiskalnej 
Pszczelarz ze statusem rolnika ryczałtowego może zrezygnować z przysługującego mu zwolnienia i rozliczać podatek VAT na zasadach ogólnych. Rezygnacji może dokonać w trakcie trwania roku podatkowego, rejestrując się w urzędzie skarbowym, jako czynny podatnik VAT. W tym celu składa zgłoszenie rejestracyjne VAT-R przed rozpoczęciem miesiąca, w którym ma nastąpić rezygnacja. Od momentu rejestracji staje się czynnym podatnikiem VAT. 

Niestety jednocześnie traci przywileje wymienione w ustawie o VAT, a co za tym idzie, obejmują go te same obowiązki, co innych podatników. W efekcie musi:
- wystawiać faktury za sprzedaż towarów i usług z naliczonym podatkiem należnym;
- prowadzić ewidencję sprzedaży oraz zakupów VAT;
- składać deklaracje podatkowe VAT w urzędzie skarbowym;
- odprowadzać podatek należny, jeżeli taki wykaże rozliczenie za dany miesiąc. 

Traci ponadto prawo do zwolnień przysługujących rolnikom ryczałtowym w zakresie posiadania kasy fiskalnej. To oznacza, że jeżeli dokonuje sprzedaży i to nie tylko na rzecz osób fizycznych, ale także innych rolników ryczałtowych, po przekroczeniu ustawowego limitu 20.000 zł, traci prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej. Jednak dopiero po upływie 2 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie 20.000 zł.

Na zakup kasy fiskalnej oraz dokonanie formalności są 2 miesiące. Najpierw należy zawiadomić urząd skarbowy, że będzie prowadzona ewidencja przy zastosowaniu kasy fiskalnej na określonym wzorze[2]. Następnie należy dokonać fiskalizacji kasy, którą wykonana jej serwisant. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie danych dotyczących kasy do urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego. Na dokonanie zgłoszenia jest 7 dni od dnia fiskalizacji kasy, również na określonym wzorze[3]. Urząd skarbowy nadaje nr ewidencyjny, który musi zostać trwale umieszczony na kasie fiskalnej.

Stając się czynnym podatnikiem podatku VAT, nabywa zyskuje pewne przywileje. Jednym z nich jest prawo pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony na podstawie faktur VAT dokumentujących dokonane zakupy. Podstawą rozliczeń będą posiadane dokumenty oraz prowadzona zgodnie z nimi ewidencja zakupów VAT.

3. Ulga na zakup kasy fiskalnej 
W momencie wystąpienia obowiązku posiadania kasy fiskalnej, przysługuje ulga wynosząca 90% jej wartości, nie więcej jednak niż 700 zł. Czynni podatnicy VAT rozliczają ulgę w bieżącej deklaracji VAT, natomiast przedsiębiorcy korzystające ze zwolnienia składają wniosek w urzędzie skarbowym. 

Większości pszczelarzy nie dotyczy obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Nowe rozporządzenie dotyczące kasy fiskalnej na 2017 rok nie zostało jeszcze podpisane. Jednak według przygotowanego projektu, w tym zakresie nie powinno nic się zmienić. 

Opracowano na podstawie:

[1] Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544)
[2] załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia
[3] załącznik nr 2 do w/w rozporzadzenia

Opracowano na podstawie:
Ustawa z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535)
Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544)

 

Aneta Dziakowska

Aneta Dziakowska

Autorka tekstów nt. podatków

Główna księgowa z 11-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. anetak7777@wp.pl

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLiczba wyświetleń artykułu: 7317

Komentarze z forum pszczelarskiego

Antoni 2016-12-26 12:25:25

Pszczelarstwo jeszcze omijają obowiązki fiskalne, ale za niedługo obawiam się, że coś się może zmienić. W końcu wzrasta liczba pszczelarzy więc i potencjał do nowych podatków jest coraz większy.  Współpracują z portalem:

Ernest Bryll

Ernest Bryll

Autor tekstów

Polski poeta, pisarz, autor tekstów piosenek, dziennikarz, tłumacz i krytyk filmowy. Właściciel strony bryll.pl

Modlitwa - Ernest Bryll

Michał Piątek

Michał Piątek

Ekspert Portalu Pszczelarskiego

Pszczelarz, właściciel serwisu www.pogodnypiatek.pl, w którym prowadzi blog pszczelarski i zamieszcza nakręcone przez siebie filmy. Jeden z autorów dwumiesięcznika „Pasieka”, organizator konferencji pszczelarskich, wykładowca.

Michał Piątek Dochodowa pasieka - książka dla pszczelarzy

III Konferencja Pszczelarska Klubu Dyskusyjnego Pszczółka - przebieg wydarzenia

Targi Sadowniczo-Warzywnicze Hort-Technika z panelem pszczelarskim - relacja

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Warszawie

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Warszawie

Partner serwisu

Organizacja pszczelarska działająca na terenie województwa mazowieckiego, zrzeszająca okoliczne koła pszczelarzy. Związek dba o edukację pszczelarzy zapraszając do Dyskusyjnego Klubu Pszczelarza ciekawych wykładowców, a poprzez swoje działania umożliwia członkom kół zaopatrzenie w matki, leki i sprzęt pszczelarski.