Portal Pszczelarski

Zmiany w podatkach i składkach ZUS dla pszczelarzy w 2017 roku

opodatkowanie pasieki podatki w pszczelarstwie podatki dla pszczelarzy w 2017 roku składki ZUS pszczelarzy w 2017 roku

Nowy rok (2017) zawsze wiąże się ze zmianami w przepisach podatkowych i podwyżkach w składkach ZUS. Co tym razem przyniesie on pszczelarzom? 

 

SPIS TREŚCI:
1. Zmiana wysokości wskaźników norm szacunkowych dla działów specjalnych produktów rolnych
2. Zmiany w podatku rolnym i podatku od nieruchomości
3. Zmiana wysokości składek ZUS po nowym roku (2017)
4. Wyższy limit dla Podatkowej księgi przychodów i rozchodów od 2017

 

1. Zmiana wysokości wskaźników norm szacunkowych dla działów specjalnych produktów rolnych 
W przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jedną z form opodatkowania jest rozliczenie na podstawie norm szacunkowych dochodów (więcej na ten temat w artykule: Pasieki powyżej 80 rodzin pszczelich - formy opodatkowania). Wysokość norm uzależniona jest od wskaźnika wzrostu cen towarowej produkcji rolnej, który cyklicznie publikuje Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik opublikowany w 2016 potwierdza spadek cen o 2,8%. Oznacza to, że w 2017 r. zostaną obniżone normy szacunkowe dochodu. Potwierdzenie znajduje się w projekcie Rozporządzenia[1], w którym norma szacunkowa dochodu wynosi 3,26 zł za 1 rodzinę. Dla porównania do końca 2016 r. wynosi ona 3,35 zł.

2. Zmiany w podatku rolnym i podatku od nieruchomości
Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem[2] GUS średnia cena skupu żyta wyniosła 52,44 za 1 kwintal. Stawka podatku rolnego w porównaniu do stawki obowiązującej, zmniejszy się więc nieznacznie.

Stawka do ustalenia podatku rolnego za 2017 rok wynosi odpowiednio:
- dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta) – 131,10 zł;
- dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) – 262,20 zł.

Z kolei na maksymalne stawki dla podatku od nieruchomości mają wpływ ceny towarów i usług konsumpcyjnych. Według danych GUS w pierwszym półroczu 2016 r., ceny spadły o 0,9% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Wynika z tego, że stawki maksymalne dla podatku od nieruchomości w 2017 spadną, lecz w niewielkim stopniu.

Trzeba pamiętać, że o faktycznej wysokości stawek podatków i opłat lokalnych decyduje każda gmina samodzielnie w odpowiedniej uchwale, nie mogą być one jednak wyższe od tych ustalonych przez Ministra Finansów.

3. Zmiana wysokości składek ZUS po nowym roku (2017)
Rząd wyszedł z propozycją zmian w opłacaniu składek ZUS w zależności od osiągniętego dochodu. Wstępnie określono, że zmiany nastąpią dopiero od 2018 r. Oznacza to, że do tego czasu przedsiębiorcy płacić będą składki ZUS na dotychczasowych zasadach. I niestety od nowego roku (2017), ponownie ulegną one podwyższeniu.

Podstawa wymiaru składek wyliczana jest na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które znacznie wzrosło w tym roku. Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2017 wynosić będą odpowiednio:
- składka na ubezpieczenie społeczne: 810,51 zł;
- składka na Fundusz Pracy: 62,50 zł.
Jest to wzrost o prawie 5% w stosunku do składek z tego roku (2016). 

Na dzień dzisiejszy, znamy jedynie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, wciąż nie znamy jednak wysokości nowej składki zdrowotnej. Podstawa składki zdrowotnej ustalana jest odrębnie, a jej wartość zależy od wskaźnika, który zostanie opublikowany dopiero w styczniu.

Podstawę wymiaru składek preferencyjnych stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po uwzględnieniu podwyżki od stycznia 2017 r., podstawa wymiaru wzrośnie do kwoty 600 zł. Łącznie składki na ubezpieczenie społeczne, bez składki zdrowotnej będą wynosić 190,62 zł. Składka na Fundusz Pracy nie jest opłacana przy uldze.

4. Wyższy limit dla Podatkowej księgi przychodów i rozchodów od 2017
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest możliwe do określonego limitu przychodów. Do końca 2016 r. obowiązuje limit w wysokości 1 200 000 euro. Od nowego roku wspominany limit wzrośnie, na mocy projektu ustawy[3] do poziomu 2 000 000 euro.

Przeliczenie limitu przychodów dla KPiR, dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. W związku z tym, że średni kurs euro na dzień 3.10.2016 r. wynosił 4,2976 zł, limit dla prowadzenia ksiąg rachunkowych od 2017 wynosić będzie 8.595.200 zł. Oczywiście pod warunkiem podpisania ustawy w wersji przedstawionej w projekcie.

O ile zmiany w niektórych przepisach podatkowych oraz spadek poszczególnych podatków jest korzystny dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, o tyle rozczarowuje kolejna podwyżka w składkach ZUS, które już teraz są dużym obciążeniem dla drobnych przedsiębiorców, jakimi są pszczelarze. 

Opracowano na podstawie:

[1] Projekt rozporządzenia z 1 września 2016 r. Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.
[2] Prezesa GUS z 18 października 2016 r. (M. P. poz. 993)
[3] Projekt ustawy z dnia 1 lipca 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

 

Aneta Dziakowska

Aneta Dziakowska

Autorka tekstów nt. podatków

Główna księgowa z 11-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. anetak7777@wp.pl

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLiczba wyświetleń artykułu: 4132

Komentarze z forum pszczelarskiego

blondynekkrk 2016-12-19 20:15:42

Ci pszczelarze, którzy prowadzą działalność gospodarczą odczują to najbardziej... Znowu ZUS do góry...  Współpracują z portalem:

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Oficjalny partner merytoryczny

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. FAO), to instytucja, której celem jest m.in. polepszanie wytwarzania, wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, podnoszenie poziomu wyżywienia narodów, popieranie zawierania porozumień w sprawie międzynarodowego handlu produktami rolnymi oraz udzielanie pomocy technicznej.

Działanie antyoksydacyjne (aktywność antybakteryjna) miodu

Kontrola jakości miodu

Skład miodu

Pasieka Syta Pszczoła

Pasieka Syta Pszczoła

Pasieka Syta Pszczoła to marka pod którą prowadzi swoją pasiekę doświadczony pszczelarz - Michał Wawszczak. Kontakt dla Klientów i mediów: 794 666 570

Miód wędzony - powstanie, proces wędzenia, przeznaczenie

Centrum Apiterapii ApiBałt

Centrum Apiterapii ApiBałt

Bałtów 8, 27-423 Bałtów (na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego) Telefon: +48 530-747-744 E-mail: biuro@apibalt.pl

Mini SPA w Bałtowie

Łukasz Zabłocki

Łukasz Zabłocki

Autor tekstów

Właściciel dużego gospodarstwa pasiecznego w południowo-zachodniej Polsce.

Wpływ ciepłej zimy na rodziny pszczele