Portal Pszczelarski

Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich 2016/2019 - terminarz, wymagania, kosztorys

Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich Agencja Rynku Rolnego ARR

Złożenie projektu jest najważniejszym krokiem do uzyskania finansowania, bowiem na jego podstawie będzie podejmowana decyzja o podpisaniu umowy z podmiotem uprawnionym lub odrzuceniu oferty. Należy dokonać staranności, aby wniosek został wypełniony prawidłowo oraz był kompletny. 

 

SPIS TREŚCI:
1. Termin i miejsce składania projektów w ramach WRPP
2. Wymagania względem projektów WRPP
3. Sporządzanie kosztorysów WRPP
4. Artykuły powiązane

 

1. Termin i miejsce składania projektów w ramach WRPP
Projekt należy składać w następujących terminach:
- na sezon 2016/2017 do 10 października 2016 r.,
- na sezon 2017/2018 do 28 kwietnia 2017 r.,
- na sezon 2018/2019 do 30 kwietnia 2018. 

Podmioty uprawnione, które po raz pierwszy przystępują do mechanizmu, muszą się zarejestrować w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców, który prowadzi Agencja Rynku Rolnego.

Podmioty zainteresowane udziałem w mechanizmie wsparcia muszą sporządzić i złożyć projekt realizacji planowanych działań na formularzach według planowanego działania. Formularze można pobrać na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego. Projekt można złożyć bezpośrednio lub wysłać listem poleconym do Agencji Rynku Rolnego. 

2. Wymagania względem projektów WRPP
Projekt musi zawierać:
- dane identyfikacyjne pomiotu uprawnionego,
- planowany okres realizacji projektu,
- wysokość planowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu,
- pozostałe dane niezbędne w zależności od rodzaju projektu.

Każdy projekt musi zostać podpisany przez osoby upoważnione zgodnie z KRS podmiotu. Planowany okres zakończenia realizacji projektu nie może być późniejszy niż 31 lipca 2017 r. Przez zakończenie realizacji projektu rozumie się dzień złożenia do Agencji Rynku Rolnego wniosku o refundację wraz z wymaganymi dokumentami. Działania w ramach różnych projektów nie mogą być łączone w jednym projekcie, dlatego na każde działanie należy złożyć oddzielny projekt. 

W pozycji liczba rodzin pszczelich posiadanych przez podmiot na dzień 30.09.2016 r. – liczbę wszystkich rodzin pszczelich należących do pszczelarzy zrzeszonych w danej organizacji. Wraz z projektami dotyczącymi sezonu 2016/2017 należy złożyć ankietę, zawierającą strukturę pasiek i wiek pszczelarzy, szacunkowe zbiory miodu i szacunkowe straty. Informacje zawarte w ankiecie posłużą do opracowania analizy sektora pszczelarskiego. 

3. Sporządzanie kosztorysów WRPP 
Do sporządzania kosztorysów poszczególnych projektów należy przyjąć ceny netto wynikające z załączonych ofert. Na każdy rodzaj towaru lub usługi określonego w kosztorysie, należy załączyć ofertę z ceną netto odpowiadającą cenie określonej w projekcie. W przypadku, gdy oferta zawiera jedynie cenę brutto należy samodzielnie obliczyć cenę netto w następujący sposób:
- w przypadku sprzętu pszczelarskiego oraz urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej: cena brutto/ 1,23 = cena netto,
- w przypadku zakupu leków do zwalczania warrozy: cena brutto/ 1,08 = cena netto.

Złożenie projektu jest pierwszym krokiem na drodze do uzyskania dofinansowania. Pozostaje jeszcze kwestia wyboru oferty przez komisję Agencji Rynku Rolnego. Jeżeli projekt zostanie rozpatrzony pozytywnie, nastąpi podpisanie umowy z Agencją, realizacja projektu, a następnie wystąpienie z wnioskiem o refundację. Dopiero po zaakceptowaniu wniosku zostanie wypłacona kwota refundacji. Droga do otrzymania dofinansowania jest daleka, ale nie należy się zniechęcać.

Opracowano na podstawie:
Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich (załącznik do Zarządzenia nr 130/2016/Z Prezesa ARR z dnia 07.07.2016)

4. Artykuły powiązane

Wsparcie rynku produktów pszczelich w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 - koszty podlegające refundacji oraz podmioty uprawnione do składania projektów

Przygotowanie projektów w ramach programu Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich 2016/2017

Zasady rozliczania się w ramach projektu WRPP w latach 2016/2019

Aneta Dziakowska

Aneta Dziakowska

Autorka tekstów nt. podatków

Główna księgowa z 11-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. anetak7777@wp.pl

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLiczba wyświetleń artykułu: 4177

Komentarze z forum pszczelarskiego

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy i weź udział w dyskusji!
  Współpracują z portalem:

Karolina Wronowska

Karolina Wronowska

Studentka biologii stosowanej na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Prowadzi badania na temat profilaktyki i zwalczania warrozy u pszczoły miodnej.

Charakterystyka rodzaju Varroa i opis gatunku Varroa destructor

Pszczoła miodna. Liczebność roju pszczół, zachowanie i rasy

Oddziaływanie Varroa destructor na rodzinę pszczelą

SKN Apis

SKN Apis

Partner serwisu

Studenckie Koło Naukowe "Apis" funkcjonuje na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, kierując swoje działania do wszystkich miłośników owadów użytkowych.

Zbiórka nasion i sadzonek roślin miododajnych i pyłkodajnych. SKN Apis 2016

Daniel Borak

Daniel Borak

Autor tekstów

Właściciel gospodarstwa pasiecznego Ślężańskie Miody i serwisu partnerskiego www.slezanskiemiody.pl

Jak uzyskać finansowanie projektu korzystając z platformy crowdfundingowej Polak Potrafi?

Projekt Bzykająca Przyczepka

Projekt Bzykająca Przyczepka Edukuje