Portal Pszczelarski

Koszty pośrednika handlu produktów pszczelich

podatki w pszczelarstwie opodatkowanie pasieki pośrednik handlu produktów pszczelich

W każdej działalności gospodarczej w celu uzyskania przychodu ponosi się różne wydatki, uzależnione od rodzaju prowadzonej dziłalności. Jakie wydatki ponosi pośrednik w handlu produktami pszczelimi? W jaki sposób rozliczyć poniesione koszty w PKPiR?

 

SPIS TREŚCI:
1. Rodzaje kosztów ujmowanych w PKPiR
2. Koszty ponoszone przez pośrednika handlu produktów pszczelich
3. Jak prawidłowo ewidencjonować koszty w PKPiR? Przykład rozliczenia
4. Koszty pośrednika handlu produktów pszczelich - artykuły powiązane

 

1. Rodzaje kosztów ujmowanych w PKPiR
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów służy do wyliczenia dochodu, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W ewidencji tej ujmuje się zatem tylko wydatki, które są zaliczane do kosztów podatkowych. Koszty podatkowe to takie, które biorą czynny udział w uzyskaniu lub zabezpieczeniu przychodu, w sposób pośredni lub bezpośredni.

Ujmowanie wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów następuje zasadniczo z podziałem na cztery rodzaje kosztów:
1. zakup towarów handlowych i materiałów (kolumna 10) - zapisy zakupu towarów i materiałów dokonuje się w cenach zakupu;
2. koszty uboczne zakupu (kolumna 11) - dotyczą transportu, załadunku i wyładunku, a także ubezpieczenia w drodze zakupionych towarów lub materiałów;
3. wynagrodzenia (kolumna 12) - wypłacone pracownikom w gotówce lub w naturze wynagrodzenia ujmuje się w kwocie brutto. W kolumnie tej ujmuje się wypłacone wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Wpisu dokonuje się na podstawie listy płac lub innych dowodów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia.
4. pozostałe wydatki (kolumna 13) - ujmuje się takie wydatki jak: czynsz za lokal, opłatę za energię elektryczną, wodę, opłatę za telefon, zakup paliwa, wydatki dotyczące reklamy i marketingu, amortyzację środków trwałych, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w części finansowanej przez pracodawcę i wartość zakupionego wyposażenia. 

Pozostaje jeszcze do dyspozycji kolumna wolna (kolumna 15), w której można wpisywać inne operacje niewymienione w powyższych kolumnach. 

Od 8 kwietnia 2016 r. obowiązuje nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów, który został poszerzony o koszty działalności badawczo-rozwojowej (kolumna 16). 

2. Koszty ponoszone przez pośrednika handlu produktów pszczelich
Posiadanie własnej pasieki wiąże się z ponoszeniem kosztów takich jak: koszty zakupu uli, koszty zakupu rodzin pszczelich, zakup narzędzi i sprzętu do pracy przy pszczołach oraz zbierania miodu czy leki dla pszczół. 

Pośrednika handlu produktów pszczelich takie wydatki nie dotyczą. W zamian jednak ponosi koszty m.in.: 
- zakupu miodu;
- badań laboratoryjnych i innych zezwoleń;
- koszty opakowania tj. słoiki, zakrętki i etykiety;
- transport i dystrybucja;
- wyposażenie pracowni w niezbędny sprzęt tj. urządzenia do dekrystalizacji miodu, urządzenia do rozlewania i porcjowania miodu oraz pozostały sprzęt;
- koszty urządzenia, a niejednokrotnie wybudowania pracowni;
- utrzymania czystości w pracowni;
- marketing i reklama.

Dochodzą do tego jeszcze koszty stałe, do których zalicza się składki na ubezpieczenia, koszty wynagrodzeń dla pracowników, czynszu i podatku od nieruchomości. 

3. Jak prawidłowo ewidencjonować koszty w PKPiR? Przykład rozliczenia
Poniżej przedstawiono przykład rozliczenia kosztów ponoszonych przez pośrednika handlu produktami pszczelimi w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Wykazane operacje gospodarcze są umowne i służą tylko do celów praktycznych. 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

LP.

Data zdarzenia gospodarczego

Nr dowodu księgowego

Dane kontrahenta

Opis zdarzenia gospodarczego

Przychody

Wartość sprzedanych towarów i usług

Pozostałe przychody

Razem przychód

1

2

3

4, 5

6

7

8

9

1

1.06.2016

R-k 1

Jan Kowalski

Zakup miodu

 

 

 

2

1.06.2016

FV 1

Marek Adamczyk

Transport miodu

 

 

 

3

3.06.2016

FV 2

Jakub Nowak

Koszty badań laboratoryjnych

 

 

 

4

4.06.2016

FV 3

Grażyna Kowalczyk

Zakup słoików, zakrętek, etykiet

 

 

 

5

4.06.2016

FV 4

Michał Nowakowski

Koszty reklamy i marketingu

 

 

 

6

5.06.2016

FV 5

Anna Nowak

Urządzenie do dekrystalizacji

 

 

 

7

6.06.2016

FV 6

Aneta Kowalska

Koszty czystości

 

 

 

8

10.06.2016

Dowód zapłaty

 

Zapłacone składki na ub. Społeczne i FP

 

 

 

Suma strony

 

 

 

 

Zakup towarów handlowych i materiałów

Koszty uboczne zakupy

Wydatki

Koszty działalności badawczo-rozwojowej

Uwagi

Wynagrodzenia

Pozostałe wydatki

Razem wydatki

Kolumna wolna

Opis kosztu

Wartość

10

11

12

13

14

15

16

17

15.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850,00

850,00

 

 

 

 

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000,00

1.000,00

 

 

 

 

 

 

 

2.500,00

2.500,00

 

 

 

 

 

 

 

200,00

200,00

 

 

 

 

 

 

 

550,00

550,00

 

 

 

 

15.500,00

100,00

 

5.100,00

5.100,00

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wzoru podatkowej księgi przychodów i rozchodów (załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31.03.2016  poz. 467)

Koszty pośrednika w handlu produktami pszczelimi przewyższają koszty, które ponosi pszczelarz produkujący miód we własnej pasiece. Sprzedaż miodu przez pośrednika, aby stała się opłacalna musi odbywać się na większą skalę.

Opracowano na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31.03.2016 poz. 467 

4. Koszty pośrednika handlu produktów pszczelich - artykuły powiązane

Opodatkowanie pasieki do 80 rodzin pszczelich

Praca na etat a pasieka do 80 pni

Pasieki powyżej 80 rodzin pszczelich - formy opodatkowania

Pszczelarz a faktura VAT RR

Sprzedaż bezpośrednia miodu - opodatkowanie

Zryczałtowany podatek dochodowy przy sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich przetworzonych

Sprzedaż miodu przez Internet - opodatkowanie

Ewidencje przy rozliczaniu się na podstawie PKPiR

Aneta Dziakowska

Aneta Dziakowska

Autorka tekstów nt. podatków

Główna księgowa z 11-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. anetak7777@wp.pl

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLiczba wyświetleń artykułu: 6484

Komentarze z forum pszczelarskiego

blondynekkrk 2016-08-28 09:33:32

Z tego wynika, że jak ktoś ma dużo pieniędzy i może kupować w cenach hurtowych miód, to wyjdzie na swoje i to z dużą nawiązką. Jeżeli nie jest tak, to poprawcie mnie ;)  Współpracują z portalem:

Celina Habryka

Celina Habryka

Autorka tekstów

Doktorantka w Katedrze Analizy i Oceny Jakości Żywności na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Zajmuje się badaniem właściwości fizykochemicznych miodów.

Podział miodów pitnych

Rodzaje miodu ze względu na pochodzenie

Tadeusz Kąkol

Tadeusz Kąkol

Autor tekstów

Emerytowany nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Rolniczych. Obecnie zajmuje się pszczołami (12 uli) i ogrodnictwem (rośliny miododajne) w Grabowcu koło Zamościa.

Pyłek kwiatowy a pyłek pszczeli

Miód - produkt pszczeli

Propolis - produkt pszczeli

Pasieka Syta Pszczoła

Pasieka Syta Pszczoła

Pasieka Syta Pszczoła to marka pod którą prowadzi swoją pasiekę doświadczony pszczelarz - Michał Wawszczak. Kontakt dla Klientów i mediów: 794 666 570

Miód wędzony - powstanie, proces wędzenia, przeznaczenie

Piotr Chmielewski

Piotr Chmielewski

Autor tekstów

Student Wydziału Biologii i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Ligi Ochrony Przyrody oraz Koła Naukowego Przyrodników UAM. Interesuje się ochroną przyrody i prawem ochrony środowiska.

Historia pszczelarza-sapera. Cz. 2.

Historia pszczelarza-sapera. Cz. 1.

Projekt Bartnik i polskie więziennictwo