Portal Pszczelarski

Praca na etat a pasieka do 80 pni

podatki w pszczelarstwie opodatkowanie pasieki podatek dochodowy w pszczelarstwie podatek VAT w pszczelarstwie podatek rolny w pszczelarstwie ubezpieczenie pszczelarza w KRUS ubezpieczenie pszczelarza w ZUS

Czy będąc zatrudnionym na umowę o pracę i posiadając pasiekę do 80 pni trzeba odprowadzać jakieś podatki? Należy pamiętać, że każda forma działalności rodzi pewne konsekwencje podatkowe. Praca na etacie nie wpływa na sposób opodatkowania, bowiem jest to przeważnie uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności.

 

SPIS TREŚCI:
1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym
2. Opodatkowanie podatkiem VAT
3. Opodatkowanie podatkiem rolnym
4. Ubezpieczenie w KRUS lub ZUS
5. Praca na etat a pasieka do 80 pni - artykuły powiązane

 

1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym
Zakładając, że prowadzona pasieka składa się z maksymalnie 80 rodzin pszczelich, trzeba się odnieść do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[1]. Zgodnie z tą ustawą, jej przepisów nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, za wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej. 

Prowadzenie pasieki poniżej 80 rodzin nie stanowi działów specjalnych produkcji rolnej (więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Pasieki powyżej 80 rodzin pszczelich - formy opodatkowania). Zatem przychody uzyskane ze sprzedaży produktów pszczelich, pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego są przychodami z działalności rolniczej i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Szerzej o tej kwestii pisałam w artykule: Opodatkowanie pasieki poniżej 80 rodzin pszczelich

2. Opodatkowanie podatkiem VAT
Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku VAT sprzedaż produktów rolnych, która jest dokonywana przez rolnika ryczałtowego. Rolnikiem ryczałtowym jest ten, który sprzedaje produkty rolne pochodzące z własnej działalności rolniczej i korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3[2].  

Wyjątkiem jest sprzedaż produktów rolnych dokonywana przez:
- rolników ryczałtowych, którzy zrezygnowali ze zwolnienia,
- podatników obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Wobec powyższego sprzedaż miodu pochodzącego z własnej pasieki jest zwolniona od podatku VAT. 

3. Opodatkowanie podatkiem rolnym
Opodatkowanie podatkiem rolnym obowiązuje w zależności od tego, czy jest się podatnikiem w myśl ustawy o podatku rolnym, czy nie. Podatnikiem podatku rolnego jest m.in. osoba fizyczna, która jest: właścicielem gruntu, posiadaczem samoistnym gruntu, użytkownikiem wieczystym gruntu, posiadaczem gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
- wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,
- jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych. 

Jeżeli grunty znajdują się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego ciąży na posiadaczu samoistnym. Natomiast, gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku jest dzierżawca[3].

4. Ubezpieczenie w KRUS lub ZUS
Od 1 stycznia 2015 r. wprowadzono możliwość dobrowolnego kontynuowania ubezpieczenia społecznego rolników przez osoby, którzy zostaną zatrudnione na podstawie umowy zlecenia lub podejmą się pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, pomimo iż z tego tytułu zostaną objęci obowiązkowo ubezpieczeniem w ZUS. Z możliwości tej skorzystać mogą jednak tylko osoby, których przychód z tego tytułu nie przekroczy w rozliczeniu miesięcznym kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia.

Niestety zatrudnienie w ramach umowy o pracę nawet na część etatu, za mniej niż połowę minimalnego wynagrodzenia, powoduje wyłączenie z ubezpieczenia w KRUS. W związku z niemożliwością opłacania składek do KRUS, podlega się ubezpieczeniu społecznemu w ZUS. Plusem jest fakt, że w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę, obowiązkowo należy opłacać tylko składkę zdrowotną, natomiast pozostałe składki są dobrowolne.

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę jest niezależne od podatków związanych z prowadzeniem pasieki do 80 pni. Wyjątek stanowią składki na ubezpieczenia, które są rozpatrywane na nieco innych zasadach.

Opracowano na podstawie:

[1] ustawa z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350)
[2] ustawa z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535)
[3] Ustawa z dnia 15.11.1984 o podatku rolnym (Dz. U. 1984 nr 52 poz. 268) 

5. Praca na etat a pasieka do 80 pni - artykuły powiązane 

Opodatkowanie pasieki do 80 rodzin pszczelich

Pasieki powyżej 80 rodzin pszczelich - formy opodatkowania

Pszczelarz a faktura VAT RR

Sprzedaż bezpośrednia miodu - opodatkowanie

Zryczałtowany podatek dochodowy przy sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich przetworzonych

Sprzedaż miodu przez Internet - opodatkowanie

Ewidencje przy rozliczaniu się na podstawie PKPiR

Koszty pośrednika handlu produktów pszczelich

Aneta Dziakowska

Aneta Dziakowska

Autorka tekstów nt. podatków

Główna księgowa z 11-letnim doświadczeniem zawodowym. Posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez Ministra Finansów. anetak7777@wp.pl

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLiczba wyświetleń artykułu: 11138

Komentarze z forum pszczelarskiego

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy!

Weź udział w dyskusji:

Zaloguj się lub zarejestruj

Miejsce na Twoją reklamę EL-TER biuro projektowe Kraków

Drogi Użytkowniku,

informujemy, że z dniem 03 października 2015 r. Marcin Balana Grupa Balana z siedzibą w Naramie przeniosła całość prowadzonego Portalu PortalPszczelarski.pl na Jacek Balana EL-TER z siedzibą w Narama 214, 32-095 Iwanowice.

Tym samym od 04 października 2015 r. zmienia się administrator Twoich danych osobowych. Jednocześnie podkreślamy, że zmianie nie ulegną zasady ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym korzystania z Usług świadczonych w ramach Portalu PortalPszczelarski.pl. Szczegółowe informacje nt. wykorzystania danych osobowych znajdziesz w Regulaminie Serwisu PortalPszczelarski.pl.

Przypominamy, że zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym prosimy Cię o wyrażenie zgody na zmianę Administratora Danych Osobowych poprzez zaakceptowanie poniższych klauzul:
"Wyrażam zgodę na przejście ogółu praw i obowiązków Marcin Balana Grupa Balana wynikających ze świadczenia na moją rzecz Usług w domenie portalpszczelarski.pl na Jacek Balana EL-TER" "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jacek Balana EL-TER w celach marketingowych."
"Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez Jacek Balana EL-TER w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów."
"Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu Konta oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jacek Balana EL-TER w celu realizacji zamawianych usług."
"Akceptuję Regulamin Konta oraz Regulamin Serwisu PortalPszczelarski.pl i zobowiązuję się do ich przestrzegania."

Jeżeli potrzebujesz czasu na zastanowienie zapoznaj się z poniższą informacją, w terminie 30 dni od wyświetlenia tego komunikatu możesz zrezygnować z korzystania z Usługi realizowanych w ramach Portalu PortalPszczelarski.pl poprzez usunięcie konta. Pamiętaj jednak, że brak reakcji w powyższym terminie będzie równoznaczny z wyrażeniem zgody na wyżej wymienione zmiany.

W przypadku kliknięcia "Rezygnuję z posiadania konta" Twoje konto (a z nim dane osobowe) zostanie usunięte do 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.